Page 7

Din Hørsel nr. 6/2015

TEMA norden Din Hørsel 06 2015 7 neste årene gjennom tilskuddssøknader og prosjektsøknader fra blant annet Nordisk Råd, Nordisk Velferdssenter og eventuelt andre instanser, sier Roar Råken. Feles folk ehelseutfo rdring I den korte tiden HLF har ledet NHS har det vært jobbet aktivt for å påvirke Nordisk Råd til å få hørsel inn i plandokumentene. – Vi har formidlet nødvendigheten av at Nordisk Råd setter fokus på hørselstap, tinnitus og andre hørselsrelaterte lidelser, og ser på utfordringene i et folkehelseperspektiv. Et mye tydeligere fokus på hørselstap og hørselsrelaterte lidelser som en folkehelseutfordring er et nødvendig grunnlag i alle politiske prosesser. – Spesielt i forhold til Nordisk Råds «Handlingsplan for nordisk samarbeid om funksjonshindre 2015-2017», er det viktig å være tydeligere på at oppfølging av hørselshemmede er en oppgave som de nordiske landene må løse i større grad enn de til nå har klart. Det må utarbeides et strategidokument innen hørselsrelaterte lidelser fra Nordisk Velferdssenter og Rådet for nordisk samarbeid om funksjonshindre. – Bare på den måten vil det bli tydelig innen de nordiske landene at de må danne sterke hørselsfaglige miljøer, ha hørselsfaglige kontakter i kommuner, og kunnskap om utbredelsen av hørselstap og andre hørselsrelaterte lidelser i de ulike nordiske landene. Konkret fo rslag NHS har i denne forbindelse i høst hatt møter med Nordisk Råds generalsekretær Dagfinn Høybråten og Nordisk Råds direktør Britt Bohlin i København, hatt møte med den sosialdemokratiske gruppen i Nordisk råd på Stortinget i Norge, og også hatt møte med Nordens Velferdssenter i Stockholm. – NHS har blitt godt mottatt hos de nordiske institusjonene og grupperingene, og har blitt utfordret til å sende inn et såkalt medlemsforslag gjennom en av de nordiske grupperingene. NHS jobber i disse dager med forslaget og innholdsmessig er hovedformålet til NHS å få Nordisk Råd til å utarbeide strategidokument innen hørselsrelaterte lidelser som igjen vil synliggjøres i Nordisk Råds handlingsplaner. – Ved at hørselsutfordringer er satt på dagsorden og de gjenspeiles i Nordisk Råds dokumenter, vil det bli enklere å få gjennomslag for å jobbe med disse utfordringene på et felles nordisk plan, sier Roar Råken. DH DH-af kat Nordiska Hørselskadades Samarbeidskomitè (NHS) >> Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté er ett samarbeidsorgan for likeverdig læring og forståelse mellom hørselshemmedes organisasjoner i Norden. NHS fungerer som et forum for koordinering av nordiske synspunkter i forhold til arbeidet med hørselshemmedes interesser i Europa. I samarbeidskomiteen inngår hørselshemmedes sentralorganisasjoner fra de nordiske land. >> NHS har 115.000 medlemmer, består av åtte forbund fra seks nordiske land, og danner i sin sammenslutning et forbund. Medlemslandene er internasjonalt organisert i NHS, og også organisert opp i mot EFHOH og IFHOH. Organisasjonene innen NHS er nasjonale, partipolitiske og religiøst uavhengige. >> Det er satt fokus på og jobbes med menneskelige rettigheter innen FNkonvensjonen, om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne og muligheten for at rett til hjelpemidler skal være en lovfestet rett i alle Nordiske land, og i prinsippet kostnadsfritt. >> Rundt 14,5 prosent (fire millioner mennesker) av Nordens befolkning har en betydelig hørselshemming som påvirker hverdagen, som sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. Gruppen hørselshemmet er mangfoldig og stadig flere rammes av hørselsnedsettelse. >> Neste side: Dette jobber de ulike landene med rdisk løft be dre hørselsom sorg Politisk aksept. HLFs organisasjonssjef Roar Råken skal lede det nordiske arbeidet med å få sterkere fokus på og politisk aksept for den store folkehelseutfordringen hørselsomsorgen vil være i alle de nordiske landene. I København. Nordiska Hørselskadades Samarbeidskomitté (NHS) hadde et konstruktivt møte med Nordisk Råd (NR) i København tidligere i høst. Fra venstre NR-rådgiver Kai Koivumaki, NHS-leder Roar Råken, landsformand MajBritt Garbult Tobberup, Høreforeningen i Danmark, Nordisk Råds generalsekretær Dagfinn Høybråten, direktør Britt Bohlin, seniorrådgiver Beate C. Wang, Sune Wadenhem sentralstyremedlem i Hörselskadades Riksförbund i Sverige, og NHS-sekretær Cilla Schroeder. Foto: Berit Brørby


Din Hørsel nr. 6/2015
To see the actual publication please follow the link above