Page 37

Din Hørsel nr. 6/2015

Spesialtilbud på strøm til deg som er medlem av HLF Les mer og bestill strømavtalen Topp 5 Garanti på fjordkraft.no/hlf eller ring vår hyggelige kundeservice på 06100. Din Hørsel 06 2015 37 Tekst Tor Slette Johansen Illustrasjonsfoto Colourbox Mange høreapparatbrukere og pårørende har lenge vært fortvilet over NAVs tildels rigide regler for gjenanskaffelse av høreapparater, spesielt de som aldri har følt at de tildelte apparatene har fungert godt nok. Myker opp Nye retningslinjer i «§ 10-7 Bokstav b – Høreapparat i tinnitusmaskerer» i Folketrygdloven som trådte i kraft 1. oktober, åpner nå for at apparater man ikke har hatt i seks år kan byttes ut hvis det kan dokumenteres at de aldri har fungert tilfredsstillende. Dette kommer i tillegg til gjeldende regler om gjenanskaffelse dersom Nye regler. Fra 1. oktober ble det lettere for høreapparatbrukere å få nye apparater uten å måtte vente i seks år. Letter på seksårsregelen NAV letter nå på seksårs-regelen for gjenanskaffelse av høreapparater. behovet skyldes endret hørselstap, vesentlig endret funksjon eller at det har kommet et nytt apparat på markedet som kan avhjelpe hørselstapet på en vesentlig bedre måte enn det gamle. I sistnevnte tilfelle er det tilstrekkelig at det har kommet en ny og forbedret modell på markedet. Det er ikke et absolutt krav at det er kommet et nytt apparat med helt ny teknologi, det avgjørende er at det nye apparatet gir vesentlig bedre hørsel, heter det i NAVs retningslinjer. To nye Det er også kommet en viktig endring i reglene for tap av høreapparater. Hovedregelen er at brukere selv må erstatte tapte høreapparater. HLFmedlemmer går inn i forbundets erstatningsordning som dekker tapt apparat etter visse kriterier, mens andre kan velge å tegne privat forsikring. Nytt fra NAV nå er at; «Dersom brukeren har høreapparat på begge ører og må gjenskaffe høreapparat til begge ørene selv om bare det ene høreapparatet er gått tapt, dekkes kun det ene apparatet». Altså; må man ha to nye apparater fordi det nye apparatet ikke «snakker sammen» med det gjenværende gamle, dekkes ett apparat av forsikringsordningen vedkommende har, det andre av NAV.


Din Hørsel nr. 6/2015
To see the actual publication please follow the link above