Page 16

Din Hørsel nr. 6/2015

16 Din Hørsel 06 2015 NÅR DU REPRESENTERER FFO - en introduksjon til brukerrepresentanter Veivelder. FFO har laget en egen veileder for brukerrepresentanter. PS Du kan lese FFOs veileder i sin helhet på http://www.ffo.no/globalassets/ffo-mener/ politiske-notat/nar-du-representerer-ffo2.pdf De som representerer FFO dekker et bredt område; i NAVs brukerutvalg på sentralt, fylkes- og lokalnivå, i helseforetakenes brukerutvalg, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, PP-tjenesten og Statped, for å nevne noen. Representerer fl ere Rollen som FFO-representant skiller seg ut fra det å representere en enkelt medlemsorganisasjon. Som brukerrepresentant for FFO skal du være talerør for alle medlemsorganisasjonene og fremme det som er fellessakene, heter det i FFOs «Når du representerer FFO – en introduksjon til brukerrepresentanter ». Stortingsmelding nr. 34 -1966-67» definerer en brukerrepresentant slik: «Med brukerrepresentant menes en som representerer brukere av tjenester, de som mottar tjenester. Det kan være en som selv har en funksjonshemming, eller en som er pårørende til for eksempel et barn eller til en som på grunn av sin funksjonshemming vanskelig kan gi uttrykk for sine meninger, eller en som er ansatt eller tillitsvalgt i en av funksjonshemmedes organisasjoner». 1 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Representa ntens ansvar FFOs veileder lister opp en rekke punkter om hvilket ansvar en brukerrepresentant har: >> Du må sette deg inn i informasjon som har betydning for vervet ditt. >> Du må innhente saksopplysninger og sette deg inn i problemstillinger som skal diskuteres. >> Du må være en aktiv deltaker der premissene legges. >> Du må delta aktivt og konstruktivt i diskusjonen, se helheten og samtidig ivareta funksjonshemmedes interesser. >> Du bør også kunne se saken fra forvaltningens side. >> Du bør ta kontakt med din organisasjon og FFO for behov om informasjon, opplæring og oppfølging. >> Som brukerrepresentant må du bære frem brukernes perspektiver. >> Husk at du som brukerrepresentant er en ressursperson som kan konfrontere fagmiljøet uten å skape konflikt. FFOs fo rventninger FFO forventer av deg som brukerrepresentant at du er representativ for gruppen og egnet for oppgaven, at du utfører arbeidet samvittighetsfullt, at du har bred kontakt, at du er løsningsorientert, at du evner å se det positive fremfor det negative, at du kan diskutere saker på et generelt nivå uten å fokusere på enkeltopplevelser, at du kan sette deg inn i problemstillinger, at du er klar over at du som FFOs representant har et verv på vegne av FFOs medlemsorganisasjoner, og at du kan stille krav til egen organisasjon om opplæring og oppfølgingsrutiner. (Kilde: www.ffo.no) 1600 brukerrepresentanter Funksjonshemmedes Felles-organisasjon (FFO) utnevner de fleste brukerrepresentantene. FFO har i dag mer enn 1600 brukerrepresentanter som representerer FFO og medlemsorganisasjonene (deriblant HLF) på nasjonalt og lokalt nivå.


Din Hørsel nr. 6/2015
To see the actual publication please follow the link above