Page 9

Din Hørsel nr. 3/2015

TEMA Landsmøtet Din Hørsel 03 2015 9 hovedverktøyene for å møte utfordringene innen hørselssektoren i årene som kommer. Forebyging og behandling/ rehabilitering Forebygging og behandling/ rehabilitering er fokusområdene i HLFs engasjement som folkehelseaktør. Vårt forebyggingsfokus skal bidra til å forhindre hørselsskader og hørselstap i befolkningen. HLFs behandling/ rehabiliteringsfokus er rettet inn mot personer med hørselsutfordringer og behov for myndiggjøring og mestring. Rehabilitering starter opp før, under eller etter behandling, og er relevant uansett alder og livssituasjon. De beste resultatene oppnås når en kommer tidlig i gang og brukerens behov, mål, motivasjon og ressurser følges systematisk opp med nødvendige støttefunksjoner – hørselsfaglige og/eller frivillige så som likepersoner. Brukerens samhandling med helsepersonellet må være tilrettelagt for å sikre at pasientens rett til informasjon og medvirkning blir oppfylt. Formål HLF skal arbeide for at hørselshemmede får bedre livskvalitet, gjøres mest mulig selvhjulpne, og oppnår full likestilling og deltakelse i alle livets sammenhenger. HLF skal drive holdningsskapende arbeid blant annet ved å bekjempe fordommer mot hørselshemmede, og drive med informasjonstiltak og forebyggende arbeid. Visjon og verdier Vår visjon er en enklere hverdag for landets hørselshemmede og færre hørselsskader og hørselstap i befolkningen. Måten vi ønsker å fremstå og arbeide på er uttrykt i HLFs kjerneverdier: Engasjement – Kunnskap – Omsorg (EKO). Synligh et og omd ømm e HLFs synlighet og omdømme som folkehelseaktør bygges og vedlikeholdes gjennom å formidle våre kjerneverdier. Det skjer i møtet mellom HLF og omverden. Hvert enkelt møte – eksempelvis når frivillige står på stand lokalt, eller når forbundsledelsen intervjues på Dagsrevyen – er et sannhetens øyeblikk for vårt omdømme. Ved daglig å bidra til gode møter, løfter vi HLF sammen! Brukergruppene Forenklet fremstilt er HLFs forebyggingsfokus rettet inn mot den normalhørende delen av befolkningen, mens behandling/rehabiliteringsfokuset omfatter alle brukergruppene som er organisert i forbundet. Tilg jengelig og kompetent hørselsomsorg Den største utfordringen i hørsels-omsorgen er tilgjengelighet til kvalifisert hørselsfaglig personell, og at helsepersonell generelt har lite kunnskap om hørsel. Det er i dag uakseptabelt lange ventetider til spesialiserte tjenester, så som tilpasning av høreapparat, rehabilitering samt lytte/taletrening og kommunikasjon. Slik kompetanse finnes, men kapasiteten er for liten. Det er også store geografiske variasjoner. Mange kommuner sliter med å gi gode tilbud. Problemet er merkbart i alle kommuner. Det er utfordringer kommunalt ikke bare med hørselskontaktordningen, men også i opplæring og eldreomsorg. HLF bidrar med hørselshjelpere og andre likepersoner. HLF Briskeby leverer videregående opplæring,skoleveiledning og ulike kurs samt rehabilitering. Lokal fo rankring HLFs grep for å møte de skisserte utfordringene presenteres i de følgende kapitlene. Gjennomgående for målene som trekkes opp er bevisstheten om at gode hørselsfaglige tjenester og tilbud forutsetter lokal forankring. Et illustrerende eksempel på ønsket praksis er at når en person har fått tildelt høreapparat, skal dennes hjemkommune få informasjon om dette fra spesialisthelsetjenesten og følge opp med rehabiliteringstilbud lokalt. Det kan dreie seg om å tilby kurs i kommunikasjon, hørselsfaglig rådgivning og å involvere HLFs hørselshjelpere og øvrige likepersoner. Målet er å sikre kunnskapsbaserte, helhetlige pasientforløp, som omfatter behandling/ rehabilitering i spesialisthelsetjenesten og lokalt. Frivilige som grunnmu r HLFs mange frivillige – tillitsvalgte samt hørselshjelpere og andre likepersoner – utgjør organisasjonens grunnmur. Det er i stor grad frivilliges innsats som har – vår sak


Din Hørsel nr. 3/2015
To see the actual publication please follow the link above