Page 10

Din Hørsel nr. 3/2015

TEMA Landsmøtet muliggjort HLFs positive utvikling. Slik vil det alltid være, også når forbundet i 2015-2018 skal vise vei til helhetlig, lokalt innrettet forebygging og behandling/ rehabilitering. Fokusområder og prioriterte målom råder Vi skal gjøre hverdagen enklere for alle landets hørselshemmede, og forebygge hørselstap og hørselsskader i befolkningen: Din hørsel – vår sak! Fokusområder: >> Forebygging Forhindre hørselsskader og hørselstap i befolkningen. >> Behandling/rehabilitering Forskning- og kunnskapsbaserte tiltaksforløp som fremmer aktiv deltakelse, selvstendighet og mestring. Prioriterte målom råder: >> Organisasjon • Organisasjonskunnskap • Påvirkningskunnskap • Organisasjonsutvikling • Rekruttering i lagene >> Likepersonarbeid • Likepersoner og fylkeskontakter • Samarbeid med kommunen 10 Din Hørsel 03 2015 >> Interessepolitikk • Lik rett til deltakelse • Et universelt utformet og tilgjengelig samfunn • Et godt og kunnskapsbasert behandling/rehabiliteringstilbud • Forebygging av hørselsskader og hørselstap >> HLF Briskeby • Opplæring • Rehabilitering • Kvalitetsutvikling • Entreprenørskap • Kompetansespredning >> Forskning og utviklingsarbeid • Prosjekter • Universell Utforming as • Internasjonalt arbeid Aktiv bruk på ale plan Handlingsprogrammet skal brukes aktivt på alle plan i HLF. Forbundets politiske og administrative ledelse styrer strategisk etter de anviste målene i handlingsprogrammet. Administrasjonen rapporterer på måloppnåelse til sentralstyret. Lokallagene, fylkeslagene, de faste utvalgene og HLF Briskeby har behov for egne handlingsplaner forankret i DH aafkt >> Ved siden av møter i arbeidsgruppen i 2014 og 2015 ble det høsten 2014 gjennomført en rekke læringskafeer på handlingsprogrammet ute i organisasjonen, i tillegg til møtepunkter med de faste utvalgene/FHU. >> I januar 2015 ble det gjennomført høring på utkast til nytt handlingsprogram i hele organisasjonen. >> Arbeidsgruppens forslag ble vedtatt i sentralstyret 20. mars i år. >> Arbeidsgruppen har bestått av forbundsleder Morten Buan (leder), Bjørg Kampestuen-Berntzen, Grete Kristoffersen og Jan Joakimsen fra sentralstyret, generalsekretær Anders Hegre og fagsjef prosjekt Steinar Birkeland (prosessleder). handlings-programmet. Disse lages av og gjennomføres selvstendig i det enkelte organisasjonsledd. Administrasjonen er ansvarlig for å legge forholdene til rette for dette gjennom informasjon, opplæring og veiledning. Årsplanarbeid og innsat sgrupper Utarbeiding av handlingsplan gjøres som en integrert del av årsplanarbeidet, hvor aktuelle mål fra handlingsprogrammet løftes opp som satsingsområde i det påfølgende året. En effektiv måte å nå definerte mål på er å opprette innsatsgrupper. En innsatsgruppe skal løse en aktuell og avgrenset oppgave som er forankret i handlingsprogrammet, eksempelvis slik det gjøres av mange lokallag i forbindelse med Hvert øre teller-kampanjen som inngår i vårt arbeid for å forebygge hørselsskader og styrke HLFs omdømme. NB: Det er ikke meningen at hvert enkelt organisasjonsledd skal jobbe med alt i handlingsprogrammet, men velge ut det som passer og jobbe målrettet med dette!


Din Hørsel nr. 3/2015
To see the actual publication please follow the link above